ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Adresa a místo poskytování služby:

ul. Mlýnská 373/52, 586 01 Jihlava

Kontakty:

služba
+420 774 724 588

azylovydum@skpjihlava.cz

vedoucí služby

+420 775 791 317

socialniprace@skpjihlava.cz

Pokud máte zájem o ubytování v našem azylovém domě, obraťte se na nás:

osobně – standardně žádost přijímá službu konající pracovník v pracovní dny, a to v čase od 9 do 17 hodin; je možné ale přijít i mimo tento čas;
telefonicky – obrátit se můžete přímo na sociálního pracovníka a domluvit si schůzku (ideální varianta, která může umožnit urychlení celého procesu);
nebo emailem – je možné vyplněné a podepsané naskenovaného formuláře žádosti odeslat i touto cestou, případně klasickou poštou.
Je třeba, abychom se potkali osobně. Žádost můžete podat v naší kanceláří, kde ověříme Vaši totožnost, společně si promluvím o Vaší situaci a sepíšeme žádost o poskytnutí sociální služby.

Pokud bude žádost vyhodnocena kladně, je třeba před nástupem do azylového domu podniknout ještě další dva kroky:

musíte si opatřit posudek od Vašeho registrujícího praktického lékaře o způsobilosti k využívání sociální služby azylový dům,
uzavřít s námi písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby.
Při hodnocení žádostí a výběrů z žadatelů sociální pracovník zohledňuje především následující skutečnosti:

zda jste byl v minulosti uživatelem azylového domu,
zda Vám nebyl během minulých šesti měsíců pobyt v azylovém domě vypovězen z důvodu porušení smluvních podmínek,
zda máte v azylovém domě neuhrazené pohledávky z minulosti,
kde je Váš trvalý pobyt a skutečné bydliště,
k jakému datu podáte žádost.
Žadateli o poskytnutí služby azylový dům je možné odmítnout poskytnout tuto službu z těchto důvodů:

žadatel nesplňuje rozhodující kriteria pro cílovou skupinu,
poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá,
poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociálních služby, o kterou žadatel žádá,
zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo
chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.