Žádost o poskytnutí služby

Pokud máte zájem o ubytování v našem azylovém domě, obraťte se na nás:

 • osobně – standardně žádost přijímá službu konající pracovník v pracovní dny, a to v čase od 9 do 17 hodin; je možné ale přijít i mimo tento čas;
 • telefonicky – obrátit se můžete přímo na sociálního pracovníka a domluvit si schůzku (ideální varianta, která může umožnit urychlení celého procesu);
 • nebo emailem – je možné vyplněné a podepsané naskenovaného formuláře žádosti odeslat i touto cestou, případně klasickou poštou.

Je třeba, abychom se potkali osobně. Žádost můžete podat v naší kanceláří, kde ověříme Vaši totožnost, společně si promluvím o Vaší situaci a sepíšeme žádost o poskytnutí sociální služby.

Pokud bude žádost vyhodnocena kladně, je třeba před nástupem do azylového domu podniknout ještě další dva kroky:

 • musíte si opatřit posudek od Vašeho registrujícího praktického lékaře o způsobilosti k využívání sociální služby azylový dům,
 • uzavřít s námi písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby.

Při hodnocení žádostí a výběrů z žadatelů sociální pracovník zohledňuje především následující skutečnosti:

 • zda jste byl v minulosti uživatelem azylového domu,
 • zda Vám nebyl během minulých šesti měsíců pobyt v azylovém domě vypovězen z důvodu porušení smluvních podmínek,
 • zda máte v azylovém domě neuhrazené pohledávky z minulosti,
 • kde je Váš trvalý pobyt a skutečné bydliště,
 • k jakému datu podáte žádost.

Žadateli o poskytnutí služby azylový dům je možné odmítnout poskytnout tuto službu z těchto důvodů:

 • žadatel nesplňuje rozhodující kriteria pro cílovou skupinu,
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociálních služby, o kterou žadatel žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.